Statut

Část I. Základní ustanovení

Článek 1. Název Nadačního fondu

Název Nadačního fondu je „Nadační fond KAPLICKY CENTRE“ (dále jen „Nadační fond“).

Článek 2. Sídlo Nadačního fondu

Sídlem Nadačního fondu je Praha.

Článek 3. Zřizovatel Nadačního fondu

Zřizovatelem Nadačního fondu jsou:

Ing. Arch. Jan Kasl, nar. 31.12.1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00 Praha 6

Doc. Olga Sommerová, nar. 2.8.1949, trvalý pobyt U Sparty 16, 170 00 Praha 7

Doc. Ivo Mathé, nar. 18.5.1951, trvalý pobyt Pařížská 1/1073, 110 00 Praha

(dále jen „Zřizovatel “)

Článek 4. Právní poměry Nadačního fondu

Nadační fond je právnickou osobou, která byla zřízena zakladatelskou listinou ze dne 6. 10. 2008 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 713, dne 2. 12. 2008.

Identifikační číslo Nadačního fondu je 284 90 681.

Právní poměry Nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy a tímto statutem.

Článek 5. Územní působnost Nadačního fondu

Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území České republiky.

Článek 6. Účel Nadačního fondu

6.1. Účelem Nadačního fondu je podpora, rozvoj a propagace architektury a moderního umění, zejména v souvislosti s odkazem rodiny Kaplických tj. ak. arch. Jana Kaplického, prof. Josefa Kaplického a Jiřiny Kaplické.

6.2. Nadační fond dále podporuje veškeré vzdělávací a kulturní aktivity vedoucí k rozšíření estetického posuzování životních hodnot široké veřejnosti. Nadační fond používá k dosahování výše uvedeného účelu všechen svůj majetek.

Část II. Majetek Nadačního fondu

Článek 7. Majetek a zdroje Nadačního fondu

7.1. Majetek Nadačního fondu tvoří majetkový vklad Zřizovatele, veškeré nadační dary poskytnuté po jeho zřízení právnickými či fyzickými osobami, tj. peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a hodnoty, na nichž neváznou žádná zástavní práva. Majetkem Nadačního fondu jsou dále i veškeré příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem fondu. Majetek Nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Majetek Nadačního fondu může být zcizen a jeho výnosy použity k účelům, pro které byl fond zřízen a k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu. Při prodeji majetku fondu či pronájmu nemovitostí z majetku Nadačního fondu nesmí být kupující či nájemce člen orgánů Nadačního fondu, revizor či osoby jim blízké, ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů Nadačního fondu nebo revizor.

7.2. Prostředky pro realizaci svého cíle a zjištění své činnosti, jak jsou uvedeny výše, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:

– darů právnických a fyzických osob věnovaných nadačnímu fondu

– příjmů plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu

– příjmů plynoucích z pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí

– příjmů plynoucích z prodeje propagačních a upomínkových předmět

7.3. Nadační fond k podpoře hlavní činnosti vykonává vedlejší činnost spočívající v podnikání s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v oborech činnosti:

(a) Zprostředkování obchodu a služeb

(b) Velkoobchod a maloobchod

(c) Ubytovací služby

(d) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

(e) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

(f) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Článek 8. Správa majetku Nadačního fondu

Majetek fondu spravuje správní rada fondu jako nejvyšší orgán Nadačního fondu.

Článek 9. Použití majetku Nadačního fondu

Majetek Nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými zakladatelskou listinou a statutem fondu a k úhradě nákladů souvisejících se správou fondu.

Článek 10. Náklady související se správou

10.1. Náklady související se správou Nadačního fondu musí vést Nadační fond odděleně od nadačních příspěvků.

10.2. Náklady související se správou Nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadačního fondu a náklady související s provozem fondu včetně odměn za výkon funkce člena správní rady a revizora, mzdových a ostatních osobních nákladů souvisejících se zaměstnanci, nákladů na ceny služeb právních, účetních, daňově poradenských, auditorských apod., nákladů nájemného za nebytové prostory apod.

10.3. Celkové roční náklady Nadačního fondu souvisejících se správou fondu nesmí převýšit 40 % majetku Nadačního fondu podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku. Uvedené pravidlo nelze měnit po dobu pěti let.

Článek 11. Poskytování nadačních příspěvků

11.1. Nadačním příspěvkem se rozumí veškerá plnění poskytnutá v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech a s tímto statutem třetím osobám k účelům, pro které byl tento fond zřízen.

11.2. O poskytnutí nadačního příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám rozhoduje správní rada Nadačního fondu.

11.3. Nadační příspěvek poskytnutý Nadačním fondem je osoba, které byl tento příspěvek poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem. Pokud tento příspěvek použila v rozporu s podmínkami stanovenými fondem, je povinna příspěvek vrátit či vrátit náhradu v penězích, a to ve lhůtě stanovenou Nadačním fondem

11.4. Osoby, kterým byl poskytnut nadační příspěvek, jsou povinny ve lhůtě do konce kalendářního roku, ve kterém byl příspěvek poskytnut, prokázat Nadačnímu fondu, jakým způsobem a k jakému účely byly nadační příspěvky v použity.

11.5. Členům orgánů Nadačního fondu a revizorovi nelze nadační příspěvek poskytnout.

Část III. Orgány nadačního fondu

Článek 12. Správní rada Nadačního fondu

12.1. Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu. Spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu. Správní rada Nadačního fondu je složena ze 3 členů. Správní rada volí ze svého středu „presidenta nadačního fondu“ vykonávajícího funkci předsedy správní rady.

Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k Nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

12.2. Funkční období členů správní rady je pětileté. Po skončení funkčního období mohou být členové správní rady do této funkce opětovně zvoleni.

12.3. Členství ve správní radě je nezastupitelné. Kterýkoliv ze členů správní rady je oprávněn svolat zasedání správní rady Nadačního fondu podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předsedajícím zasedání je zvolený člen správní rady.

12.4. Správní rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech členů. Hlasovací právo členů správní rady je rovné. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

12.5. Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání a ředitel Nadačního fondu, pokud je jmenován. V zápise bude uveden i případný odlišný názor člena správní rady.

12.6. Člen správní rady nemusí být fyzicky přítomen, aby se zúčastnil zasedání správní rady, za předpokladu, že je zajištěno zasedání správní rady s využitím audio (video) konferenčního spojení. Členové správní rady se mohou zúčastnit zasedání správní rady, pokud slyší všechny další zúčastněné členy správní rady a všichni další zúčastnění členové správní rady slyší je.

12.7. Rozhodnutí v naléhavých případech může správní rada přijmout i mimo zasedání (per rollam), a to písemně – listinou podepsanou všemi členy správní rady. Podpisy členů nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů rady připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí.

12.8. Do výlučné působnosti správní rady Nadačního fondu náleží:

(a) vydat statut Nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách v souladu s platným právním řádem,

(b) schvalovat a měnit rozpočet Nadačního fondu na příslušný kalendářní rok;

(c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního fondu o její činnosti a hospodaření,

(d) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků,

(e) volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o jejich odvolání,

(f) jmenovat a odvolávat ředitele Nadačního fondu, stanovovat výši jeho odměny a kontrolovat jeho činnost, pokud bude funkce ředitele zřízena,

(g) zřizovat a rušit poradní orgány přispívající k plnění účelu Nadačního fondu a stanovit náplň jejich činnosti, jejich pravomoci, případně rozhodovat o odměňování členů těchto poradních orgánů,

(h) volit a odvolávat presidenta nadačního fondu.

12.9. Správní rada je oprávněna delegovat část svých pravomocí nad rámec uvedený v článku tohoto statutu na ředitele Nadačního fondu. V takovém případě musí správní rada o delegaci rozhodnout jednomyslně.

12.10. Členství ve správní radě Nadačního fondu zaniká:

(a) uplynutím funkčního období,

(b) úmrtím,

(c) odstoupením, nebo

(d) odvoláním.

12.11. Správní rada může odvolat člena, jestliže přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, nebo i z jiných důvodů stanovených v nadační listině.

12.12. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen písemně oznámit své odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí uplynutím 30 dnů po dni doručení písemného odstoupení do sídla Nadačního fondu.

12.13. Doplňovací volbu nového člena správní rady Nadačního fondu provedou zbývající členové správní rady na svém nejbližším zasedání; funkční období takto zvoleného člena správní rady skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá Nadační fond víc než jednoho člena správní rady, jmenuje nové členy správní rady soud na návrh Zřizovatelů Nadačního fondu, revizora nebo i bez návrhu.

Článek 13. Jednání jménem nadačního fondu

13.1. Za nadační fond samostatně jedná president nadačního fondu. President nadačního fondu je v odůvodněných případech oprávněn písemně zmocnit k zastupování nadačního fondu jiného člena správní rady či zaměstnance nadačního fondu.

Článek 14. Revizor

14.1. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu.

14.2. Revizora jmenuje správní rada Nadačního fondu.

14.3. Funkční období revizora je pětileté. Po skončení funkčního období může být revizor do této funkce opětovně zvolen.

14.4. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady Nadačního fondu, ředitele Nadačního fondu nebo zaměstnance sekretariátu Nadačního fondu.

14.5. Revizor Nadačního fondu je oprávněn:

(a) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Nadačním fondem,

(b) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního fondu,

(c) dohlížet, aby Nadační fond vyvíjel činnost v souladu s právními předpisy a statutem Nadačního fondu,

(d) upozorňovat správní radu a ředitele Nadačního fondu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění.

14.6. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn:

(a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu,

(b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,

(c) účastnit se zasedání správní rady s tím, že pokud požádá o slovo, musí mu být uděleno.

14.7. Revizor je povinen nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

14.8. Za výkon funkce přísluší revizorovi dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu, odměna.

14.9. Prvním revizorem Nadačního fondu je Eva Křepinská, r. č. 535612/070, bytem Praha 3, Na Jarově 2673/7, PSČ 130 00. Revizor je volen správní radou.

14.10. Revizor má právo podávat návrh na odvolání ředitele, je-li tato funkce zřízena.

14.11. Funkce revizora Nadačního fondu zaniká:

(a) uplynutím funkčního období,

(b) úmrtím,

(c) odstoupením, nebo

(d) odvoláním.

14.12. Revizor může být odvolán, jestliže přestane splňovat podmínky pro výkon funkce revizora nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, nebo i z jiných důvodů stanovených v nadační listině.

Článek 15. Účetnictví

15.1. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů.

15.2. Nadační fond je povinen ověřit roční účetní závěrku auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,- Kč nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.

Článek 16. Výroční zpráva

16.1. Nadační fond je povinen vypracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do šesti měsíců od skončení příslušného kalendářního roku. Výroční zpráva zejména obsahuje roční účetní závěrku, přehled majetku Nadačního fondu, údaje o použití majetku Nadačního fondu, zhodnocení pravidla stanoveného pro omezení nákladů fondu souvisejících s jeho správou, přehled darů poskytnutých Nadačnímu fondu a osob, které je poskytly, pokud nepožádaly o zachování anonymity, přehled nadačních příspěvků poskytnutých Nadačním fondem a osob, kterým byl nadační příspěvek poskytnut, zhodnocení výdajů Nadačního fondu a zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce.

16.2. Pokud vyjdou po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti odůvodňující její opravu, provede fond tuto opravu bez zbytečného odkladu a zveřejní ji.

16.3. Nadační fond uloží výroční zprávu nebo její opravu do 30ti dnů od jejího schválení správní radou u rejstříkového soudu.

Článek 17. Ředitel Nadačního fondu

17.1. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada Nadačního fondu.

17.2. Ředitel Nadačního fondu:

(a) odpovídá za plnění odborných, finančních a administrativních úkolů Nadačního fondu ve smyslu usnesení správní rady Nadačního fondu, plánu činnosti a rozpočtu schváleného správní radou Nadačního fondu,

(b) připravuje jednání správní rady

(c) řídí, koordinuje, a kontroluje činnost Nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti,

(d) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření Nadačního fondu, a to nejméně jedenkrát za 6 měsíců,

(e) v souladu s usnesením správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v pracovně právní, občansko právní a obchodně právní oblasti,

(f) řídí činnost sekretariátu, je-li zřízen,

(g) ve vztahu k zaměstnancům sekretariátu a ostatním zaměstnancům nadace je vedoucím pracovníkem,

(h) je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci sekretariátu na dobu neurčitou nebo určitou nepřekračující 6 měsíců a sjednávat dohody o provedení práce s třetími osobami,

(i) je oprávněn zastupovat Nadační fond vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí mu svěřených,

(j) podepisuje běžnou korespondenci týkající se Nadačního fondu,

(k) disponuje s finančními prostředky Nadačního fondu, které jednorázově nepřevýší částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v cizí měně, a

(l) účastní se jednání správní rady Nadačního fondu aniž by měl hlasovací právo, zajišťuje pořízení zápisů z jejích jednání a tyto zápisy spolupodepisuje.

17.3. Za svou činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisů. V souvislosti s výkonem funkce ředitele je mezi Nadačním fondem a ředitelem založen pracovní poměr jmenováním.

Část IV. Společná a závěrečná ustanovení

Článek 18. Doba trvání fondu

Nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou

Článek 19. Změna statutu

O změnách statutu rozhodují minimálně 2 ze 3 členů správní rady. Změna je platná, pokud ji odsouhlasí minimálně 2 ze 3 členů správní rady.

Článek 20. Zrušení a zánik Nadačního fondu

20.1. Nadační fond se zrušuje:

(a) dosažením účelu, pro který byl Nadační fond zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního

(b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací či nadačním fondem, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,

(c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení nadačního fondu

(d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

20.2. Likvidace nadačního fondu probíhá podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb. ve znění p. p.

Článek 21. Zánik Nadačního fondu

Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku.

Článek 22. Ostatní ujednání

22.1. Tento statut byl schválen správní radou dne 31.10.2011 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu správní radou.

22.2. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky.

22.3. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude uložen do nadačního rejstříku k návrhu na zápis změn Nadačního fondu a jeden bude založen v dokumentaci Nadačního fondu.