Ministr kultury Martin Baxa: Regiony získají díky NPO téměř…

Výzva Velká kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je, aby do podzimu roku 2025 ve všech regionech ČR vznikla kulturní a kreativní centra, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

 „Národní plán obnovy úspěšně běží, důkazem toho je i tato výzva, která byla určena obcím, krajům, neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím ÚSC i státu. Mezi 29 projektů bylo rozděleno téměř 2,6 miliardy korun. Jde o mimořádný počin, protože taková finanční injekce znamená pro kulturní obec velkou šanci dalšího rozvoje. Díky této výzvě můžeme podpořit budování velkých kulturních a kreativních center na celém území ČR. Centra budou středobodem kulturních a kreativních aktivit regionu, propojí umělecký, podnikatelský i občanský sektor, a zajistí další rozvoj potenciálu každého kraje,“ říká ministr kultury Martin Baxa a dodává: „Jsem velmi rád, že podpořené akce skutečně zahrnují všechny kraje ČR a zároveň také všechny kategorie oprávněných žadatelů. Věřím, že všichni držitelé projektů tuto jedinečnou šanci na rozvoj úspěšně využijí.

Na tiskové konferenci k aktuálnímu stavu výzev Národního plánu obnovy zároveň představili své projekty zástupci vybraných subjektů, které obdržely dotaci.

Projekt Kulturně kreativní centrum Vysočina, ZÁMEK ŽĎÁR z.s.
Centrum bude novým kreativním středem Vysočiny a bude podporovat a podněcovat kreativitu všech zapojených aktérů a umožňovat mezisektorovou spolupráci. Aktivity projektu lze rozčlenit na taneční, divadelní a hudební představení, filmový program; nový cirkus; dočasné i stálé expozice; konference a prezentace kreativní práce rezidentů. Pro profesionály napříč uměleckými obory, děti a studenty, kreativní průmysl i podnikatelský sektor bude vytvořeno kvalitní zázemí a podmínky pro rozvoj jejich kreativního potenciálu. Budou moci využívat různé formy aktivit: rezidence, zkoušky či představení, koncerty, výstavy, vernisáže, odborné semináře, koučing, rešerše, pedagogicko výzkumné aktivity a kreativní dílny.

Genius loci žďárského areálu je výsledkem 800 let kreativní tvořivosti místních lidí. Právě kreativita je klíčovou hodnotou českého národa, jsme nadšení, že se zde bude rozvíjet nadále. Žďár nad Sázavou je správné místo pro propojení umělců z České republiky a celého světa, kreativního průmyslu a vzdělávání v rámci regionu. Na Vysočině vznikne tvořivý hub. Již nyní máme navázanou spolupráci s 22 lokálními i zahraničními partnery, poskytneme zázemí pro spolupráci až pro 45 tvůrčích týmů, kteří budou sdílet výsledky práce s místními lidmi. Místo bude inspirativní nejenom díky své jedinečné lokaci, ale také tím, že se zde budou konat nové formy výstav a kulturních programů,“ vysvětluje Marie Kinsky, která projekt se svými kolegy předkládala.

Projekt Kaplicky Creative Centre – Vila Čerych v České Skalici 
Projekt umožní vznik inovativního kreativního centra, které nabídne prostor a kapacity pro vzdělávací akce i prezentaci volného a užitého umění, mezisektorovou spolupráci, uměleckou i jinou kreativní činnost. Činnost centra bude celoroční. Díky spolupráci s řadou místních aktérů a třemi předními univerzitami přispějí aktivity k užší spolupráci s příhraničním regionem, někdy mylně vnímaným jako periferie. Vzniknou podmínky pro vzájemné kooperace, včetně multižánrových a mezisektorových, přenos know-how a vznik nových obchodních příležitostí či inovativních obchodních modelů. Kulturní památka Čerychova vila, zrekonstruovaná a upravená pro potřeby centra, podpoří rozvoj místního podnikání (včetně cestovního ruchu) a přispěje ke zvyšování konkurenceschopnosti na lokální, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Nadační fond Kaplicky Centre se také zapojí do vzniku „filmového fondu“, jehož cílem bude přilákat do regionu filmové štáby.

Eliška Kaplický Fuchsová k projektu říká: „Jan Kaplický nastartoval u nás doma v ČR nebývalý zájem o architekturu a jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme být i my, díky podpoře Ministerstva kultury, Evropské unie a našich programových pilířů na vysokých školách, obcích a dalších významných institucích působících v kultuře a kreativním průmyslu, pomyslným majákem pro ty, kteří v kultuře působí nebo do ní investují.“

Projekt Kulturní a kreativní centrum Petřiny 
Centrum Petřiny se stane „laboratoří“ pro ověřování postupů pro další knihovny ČR i pro studenty vysokých škol, zejména s pedagogickým či obecněji kreativním zaměřením. Prostor zde najde popularizace vědy, partneři z akademické sféry, ústavů Akademie věd či komerčních subjektů se zaměřením na hry, robotizaci apod. Ve vztahu k trendům v rozvoji knihoven centrum nabídne zázemí pro začínající autory, vytvoří prostor pro mladé/začínající umělce – divadelní scénu, zkušebnu, včetně zázemí, zprostředkování know-how a pomoci v prvních krocích – a bude tak pilotním projektem exportovatelným do dalších knihoven v ČR. V provozu budou společně vyvíjeny a prakticky testovány nové služby před jejich zavedením do praxe (partner SDRUK). Projekt chce také aktivovat místní scénu, nabídne dostupné a bezpečné veřejné prostory, zkušebnu, zázemí, coworkingový prostor, sdílené kanceláře a další. Do přípravy a realizace programové části projektu budou zapojeny orgány místní a krajské samosprávy, organizace neziskového sektoru (spolky, sdružení) a soukromé subjekty. Očekává se participace veřejnosti na diskuzích o budoucím směřování centra.

“Knihovna na Petřinách nabídne nejen místo pro čtenáře a knihy, ale stane se důležitým kulturním a kreativním centrem nejen pro lokalitu Prahy 6, ale celý region. Celková investice je plánována ve výši 226 mil. Kč,” přibližuje záměr ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. „Jsem rád, že projekt, jehož cílem je oživit místní kulturu a podpořit komunitní a kreativní aktivity v Praze 6 uspěl v celostátní konkurenci a byl podpořen ministerstvem kultury částkou 90 mil. Kč,“ dodává.

Projekt Těšínské divadelní a kulturní centrum 
Centrum bude propojovat subjekty z veřejnoprávní sféry (příspěvkové kulturní organizace, všechny typy škol aj.), nezávislé neziskové sféry a podnikatelského sektoru. Stávající budova divadla bude rekonstruována a nad rámec současných aktivit bude nabízet více kulturních služeb nejen občanům spádové oblasti Těšínska. Centrum bude zaměřeno zejména na mladou generaci a kulturně-vzdělávací aktivity: edukační programy a workshopy i komplexní vícedenní programy (tábory, letní školy, kurzy). Centrum bude mít regionální působnost s mezinárodním přesahem a bude sloužit jako modelový příklad nového typu organizace, která je založena na mezisektorové spolupráci, atraktivitě prostředí, službách pro široké spektrum uživatelů, a inovativním přístupu, který interaktivně vtahuje cílové skupiny nejen do klasických kulturních služeb jako diváky, ale i do kulturní praxe a přímé účasti na kulturních a kreativních akcích.

 „Jsem nesmírně rád, že díky projektu můžeme povýšit Těšínské divadlo na multioborové regionální kreativní centrum – tedy Těšínské divadelní a kulturní centrum, které bude spojovat divadlo, knihovnu, hvězdárnu, edukační centrum a řemeslné dílny divadla. Současně bude spojovat subjekty z veřejnoprávní nezávislé a univerzitní sféry,“ říká ředitel Těšínského divadla Petr Kracik.

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ v jejichž rámci jsou postupně vypisovány jednotlivé výzvy. Na jejich základě lze požádat o dotaci na konkrétní projekt. V současné době je vypsáno 10 výzev: 6 z nich je již vyhodnoceno, 2 výzvy jsou v procesu hodnocení a 2 výzvy jsou otevřené. Pro letošní rok se připravuje vypsání dalších 4 nových výzev, a 2 výzvy, které jsou opakovaně vyhlašovány v každém kalendářním či školním roce.

Zdroj: tisková zpráva MKČR (https://www.mkcr.cz/novinky-a-media-cs-4/5121cs-ministr-kultury-martin-baxa-regiony-ziskaji-diky-npo-temer-26-miliard-korun)